Szkoły, które brały udział w turnusach profilaktycznych Centrum

Brak zdjęcia
Brak zdjęcia
Brak zdjęcia
Brak zdjęcia
Brak zdjęcia
Brak zdjęcia

Misja Centrum

Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie stanowi jednostkę budżetową Samorządu Województwa Wielkopolskiego, której misją jest wspomaganie wychowawczej funkcji szkoły i rodziny. Centrum uwzględnia zróżnicowanie programowe dla dzieci i młodzieży na poszczególnych etapach edukacyjnych, zapewniając im w czasie pobytu zarówno zajęcia profilaktyczne, trening interpersonalny, zajęcia alternatywne oraz realizację obowiązku szkolnego poprzez realizację zajęć edukacyjnych. Nasze Centrum jest placówka preferującą współczesny model koncepcji profilaktycznej.
Celem działania Centrum jest realizacja programów profilaktycznych, prewencyjno-interwencyjnych, edukacyjnych i wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki uzależnień oraz promowania zdrowia i aktywnych form wypoczynku, poprzez dostarczanie dzieciom i młodzieży doświadczeń społecznych, mających korzystny wpływ na prawidłowe kształtowanie sfer rozwojowych, kształtowanie zachowań prozdrowotnych - szczególnie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, wspomaganie wychowania, opieki szkolnej i rodzinnej oraz wzmacnianie ogólnej kondycji psychofizycznej.

                                                                  Dyrektor Centrum
                                                                  Beata Matelska


Cele Centrum

1. Celem działanie Centrum jest realizacja programów profilaktycznych, prewencyjno-interwencyjnych, edukacyjnych i wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki uzależnień oraz szeroko podjętej interwencji kryzysowej, promowania zdrowia i aktywnych form wypoczynku dziecięcego.
2. Cel o którym mowa powyżej realizowany jest we współpracy z nauczycielami, będącymi opiekunami uczestników turnusu oraz dyrekcją szkoły, do której uczęszcza uczestnik turnusu.

Zadania Centrum


1. Do zadań Centrum należy dostarczanie dzieciom i młodzieży doświadczeń społecznych mających korzystny wpływ na prawidłowe kształtowanie sfer rozwojowych, kształtowanie zachowań prozdrowotnych - w szczególności w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, wspomaganie wychowania, opieki szkolnej i rodzinnej oraz wzmocnienie ogólnej kondycji psychofizycznej.
2. Zadania o których mowa powyżej, realizowane są poprzez:
a) organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych;
b) wspomaganie uczestników turnusu w zakresie nabywania umiejętności życiowych, ułatwiających funkcjonowanie społeczne, organizację specjalistycznych działań socjoterapeutycznych umożliwiających zmianę postaw i osiągnięcie pozytywnych, trwałych zmian w zachowaniu;
c) podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zachowań zagrażających zdrowiu lub życiu dzieci i młodzieży.

26544 uczniów

ostatnia aktualizacja 14.08.2019r

ul. Wielka Poznańska 89
64-610 Rogoźno
Tel. 608 016 098
Tel. 606 281 858